Uputstvo za prijavu za dobijanje vaučera za odmor

Ovde smo postavili uputstvo korak po korak kako da dobijete besplatne vaučere za odmor u apartmanima Šumski Raj Divčibare.

1. KORAK:

Rezervacija smeštaja

Rezervacija smeštaja

Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja za datum kad planirate odmor s tim što taj datum mora biti minimum 1 mesec nakon podnošenja prijave. To znači da ako podnosite prijavu na Pošti danas, smeštaj mora biti rezervisan najmanje za 30 dana unapred. Da bi ste rezervisali smeštaj u Apartmanima šumski Raj, pozovite nas na 0649824008. Nakon potvrđene rezervacije, šaljemo Vam potvrdu da ste rezervisali smeštaj za određen datum. Potvrda sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi. Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja

 

2. KORAK: 

Popunjavanje prijave za vaučere

Obrazac prijave za vaučerePrijavu treba popuniti na kompjuteru i odštampati je ili popunjavati čitko i na kraju obavezno se potpisati. Obrazac Prijave za vaučere možete preuzeti sa stranice PREUZIMANJE.

 

3. KORAK:

Fotokopiranje lične karte ili pasoša

Prilikom podnošenja zahteva za dodelu besplatnih vaučera na šalteru Pošte je potrebno da pored ostalog pokažete fotokopiju lične karte ili pasoša.

 

4. KORAK:

Iznos primanja

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi o visini primanja:

1) Za penzionere: korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Obrazac Potvrde za zaposlene o visini primanja možete preuzeti sa stranice PREUZIMANJE.

 

5. KORAK:

Odlazak u POšTU i podnošenje prijave za vaučere

Odlazak u poštu i podnošenje prijave za dobijanje vaučeraPopunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije. Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati najkasnije do 15.10.2019. godine. Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje. Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“. Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

 

6. KORAK:

Prijem vaučera

Dobijanje vaučera na kućnu adresuPrijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke. Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG). Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi. Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.